Hovedaktionærers samlede økonomi - 1/1 dags kursus (DI)


Du får:

Hovedaktionærbeskatning er et område, hvor der hele tiden kommer nye afgørelser, og hvor praksis løbende udfordres af SKAT.

For at kunne rådgive hovedaktionærer optimalt, skal man hele tiden være på forkant med udviklingen, og dermed kende den nyeste praksis om aktionærbeskatning, herunder den omfangsrige ikke-offentliggjorte praksis. I undervisningen inddrages i betydeligt omfang ikke-offentliggjorte afgørelser. Undervisningen er tilrettelagt således, at problemstillingerne anskues med praktikerens øjne, og følgende emner gennemgås:

 1. Ny relevant lovgivning vedrørende hovedaktionærbeskatning bl.a.
  a. Kvalifikation af selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab
  b. Nedsættelse af bo- og arveafgift og skærpelse af pengetanksreglerne

 2. Nyeste praksis vedrørende maskeret udlodning – muligheder og
  faldgrupper, herunder
  • Beskatning fri bil, bolig og båd.
  • Værdiansættelse af aktiver og passiver ved samhandel mellem hovedaktionæren og selskabet.
  • Muligheden for at bruge selskabets midler til at købe aktiver i hovedaktionærens interesse uden at dette
    i sig selv medfører beskatning.

 3. Praktisk håndtering af aktionærlån – seneste nyt

 4. Generationsskifte via forlods udbytteret A/B-model; nyeste praksis

 5. Medarbejderaktier

 6. Optimal aflønning af hovedaktionæren

 7. Genindførsel af omkostningsgodtgørelse for juridiske personer, herunder aktie- og anpartsselskaber.

 

Målgruppen for kurset er personer, der i praksis arbejder med skatteretlige problemstillinger i forhold til hovedaktionærbeskatning.

Når kurset er gennemført, har du styr på:

Kursisterne vil blive inddraget i undervisningen, og der svares løbende på kursisternes spørgsmål. Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag.


Kurset tæller 7,5 timer i kategorien ”Direkte og indirekte skatter” (DI).
 

Undervisere:

Torben Bagge, advokat (H), Partner, i TVC Advokatfirma og leder af firmaets skatteafdeling, der p.t. består af 16 jurister. Torben er forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater og ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Er hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma. Jørgen har tidligere været ansat i FRRs skatteafdeling. Har en meget betydelig undervisningserfaring.

Web: ActOn-CPH